Фермерският пазар в Добрич

На първия форум на Глобален Добрич се роди идеята да се направи Фермерски пазар в Добрич, като естествено назряла потребност на обществото да има бърз и лесен достъп до гарантирано екологично чиста храна. Община Добрич се зае с привеждане на тази идея в реализация като за целта проучи възможните изпълнители в страната. Търсенето ги доведе до Кооперация Хранкооп - София, организация, която работи на принципа на кооперирането, с голям опит в тази област, които провеждат фермерски пазари и фермерски фестове в редица градове на страната. Община Добрич сключи споразумение с кооперацията за поемане на същинската организация и прилагане на тяхната доказала се система за да се гарантира пред гражданите постоянното съществуване на Фермерски пазар в Добрич с качествени, натурални храни, произвеждани и предлагани лично от производителите. Община Добрич партнира административно за реализацията на проекта. Кооперация Хранкооп - София сформира Кооператив в Добрич, което се явява самостоятелно звено със самостоятелни решения, но и в същото време ползващи утвърдената система и подпомагани от цялостната маркетингова, счетоводна, юридическа и мениджърска дейност на кооперацията. Една от ярко изразените характеристики на концепцията им е 5 степенната система за контрол, която включва условие за „отворени стопанства“. Това е съгласието на всеки фермер да допусне в стопанството си членове на кооперацията за проверка на работния процес или ученици с възпитателна и образователна цел. Първият Фермерски пазар в Добрич се проведе на 21 септември 2017г. с около 15 производители от добрички и варненски регион. Към настоящият момент Фермерският пазар е ежеседмично събитие, броят на производителите се увеличи двойно, а интересът на потребители и производители устойчиво расте. Дейността се подпомага административно от Община Добрич, провеждат се културни мероприятия, а местните медии се грижат да информират населението за всяка промяна и събитие, които се провеждат на пазара. Фермерският пазар се превръща не само в място за приятно и полезно пазаруване, но и в своеобразен център за образователна и възпитателна дейност. Организаторите работят и в направление да го превърнат в част от интересен туристически маршрут за града и част от кулинарни турове.

Какво са фермерските пазари по същество

Основна цел на фермерските пазари е да се предостави достъп до чиста екологична храна / продукция – качествени местни и биохрани директно от производителите. Всички производители на пазарите са малки семейни ферми, предлагащи почти изцяло само собствена продукция, като голяма част от производителите са биосертифицирани. Основните белези, които характеризират всички фермерски пазари, са че продажбата е директна: от производител на клиент; доставката е прясна; продуктите са местно производство.

Цялостната организация за провеждането на т.нар. „фермерски пазари” се осъществява от лице с координационни функции от гражданското обединение, със съдействието на общините. Ползите за потребителите от провеждането на подобен тип пазари са свързани с директния контакт с производителите, което предполага
повече прозрачност за качеството и методите за отглеждане на продукти.

При директната покупка цената често е по-ниска, отколкото на сходен продукт в магазин на дребно, Важен плюс е, че на фермерските пазари клиентите често намират стоки, които не се предлагат в магазините. От гледна точка на здравословната консумация фермерските пазари (по презумпция) предлагат пресни, сезонни, екологично чисти, не третирани с химични вещества стоки, продукти от хуманно отглеждани и естествено хранени животни. Фермерските пазари служат и като силен инструмент за съхраняване на локалните традиции, местните сортове и начини на отглеждане. Допълнителна стойност за клиентите носи и удовлетворението от личния принос за развитието на местния бизнес и общност. От друга страна, директният достъп до пазара и крайния клиент позволява на дребните стопани да продават продукцията си на реална пазарна цена. По правило тя е по-висока от цената, която биха получили от прекупвач на едро, преработвателна фирма или търговец. Това стимулира бизнеса им и им дава възможност за по-добър стандарт на живот. От друга страна, липсата на посредници прави малките фермери конкурентноспособни спрямо големите земеделски производители. Така те могат да се възползват от всички маркетингови предимства на прекия контакт с клиентите, включително да обяснят качествата на продуктите си, добавената стойност, уникалните специфики на сортовете и методите на производство.

Това, от своя страна, ги прави независими от по-големите нагоре по веригата. Прекъсва се и взаимосвързаната поредица от натиск за ниски изкупни цени, все по-ниска печалба и стандарт на живота за дребния бизнес, все по-осезателно съкращаване на разходите, все по-ниско качество на продуктите. Още повече, че за много от
участниците фермерските пазари са единствената възможност за реализация на продукцията им. Те нямат капацитет за партньорство с по-големите играчи.

По-ниските разходи са друг важен плюс на модела. Отпада нуждата от опаковане, складиране, замразяване и други дейности, свързани с далечните доставки. Разходите за транспорт са минимални, вследствие на близката локация.